ALGEMENE VOORWAARDEN

GRATIS verzending WERELDWIJD inclusief Track & Trace:
Wereld: Minimale order € 100,00.
Nederland: Minimale order € 100,00.

Levertijd:
Europa 1-2 weken, buiten Europa 2-3 weken

BETAALWIJZEN:
iDeal – Paypal – Bank Transfer – Mister Cash – Sofort Banking – Bitcoin

Betalingsinformatie:

Controleer of uw betalingsgegevens correct zijn ingevoerd. Zendingen kunnen worden vertraagd vanwege onjuiste informatie en we zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen of verliezen die hiermee gepaard gaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typografische of rekenfouten. Alle verkopen worden handmatig gecontroleerd en we kunnen contact met u opnemen als er fouten optreden. De ontvanger van een internationale zending kan onderworpen zijn aan douanekosten, invoerrechten en belastingen nadat de zending het land van bestemming heeft bereikt. Extra kosten zijn de verantwoordelijkheid van de ontvanger, omdat we geen controle hebben over deze door de overheid opgelegde heffingen en niet kunnen bepalen wat deze kosten zijn. Het douanebeleid verschilt sterk van land tot land. Neem voor informatie contact op met uw lokale douanekantoor. Houd rekening met het volgende om vertraging bij het ontvangen van uw bestelling door de douane te voorkomen:

 • Geef ons een telefoonnummer waarop u door de douane kunt worden bereikt wanneer uw product arriveert. Dit telefoonnummer wordt vermeld op de handelsfactuur zodat de douane u kan bereiken om uw bestelling te annuleren.
 • Weiger/negeer alstublieft een zending of verzoeken van vervoerders niet met betrekking tot rechten en/of belastingvergoedingen. Houd er rekening mee dat de meeste providers een zending 5 dagen na aankomst in uw land in bewaring hebben voordat ze aan de afzender worden geretourneerd.
 • We betalen geen originele verzendkosten terug voor goederen die worden geweigerd voor aflevering bij de douane.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen pakketten als de vervoerder de levering claimt.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Ondernemer: de natuurlijk persoon van een rechtspersoon die op afstand producten en / of diensten aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technologieën voor communicatie op afstand binnen het door de ondernemer georganiseerde systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten;
Technologie voor communicatie op afstand: een middel om een ​​overeenkomst te sluiten, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig op dezelfde plaats samen zijn;
Afkoelingsperiode: de periode waarin de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Consumenten om zich binnen de bedenktijd terug te trekken uit de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Lange termijn gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer toelaat om informatie die op hem of haar is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 – DE IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Ondernemer: Toyisme Studio
Adres: Paviljoen Vredestein E20, 9471 KA Zuidlaren, Nederland
Op werkdagen kunt u ons via telefoon bereiken op nummer: +31 (0)6 21218844
Dagelijks tussen 09:00 en 17:00 uur (CET, Central European Time)
U kunt ons ook bereiken via email
: info@toyism.com
Kamer van Koophandel: 04039638
BTW-nummer: NL102275932B01

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument.
 • Alvorens een overeenkomst op afstand te sluiten, zal de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar stellen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer, alvorens de overeenkomst op afstand te sluiten, mededelen dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de consument kosteloos aan de consument zullen worden toegezonden, als mogelijk.
 • Indien de overeenkomst op afstand langs elektronische weg wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ook aan de consument langs elektronische weg worden aangeboden op zodanige wijze dat de consument deze gemakkelijk kan opslaan. op een gegevensdrager voor de lange termijn. Indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, zal dit worden gespecificeerd wanneer de Algemene Voorwaarden elektronisch kunnen worden bekeken voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, en dat ze op verzoek van de Consument kosteloos zullen worden geleverd, hetzij langs elektronische weg of anderszins;
 • dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing, en in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden; de Consument kan altijd een beroep doen op de toepasselijke bepaling die voor hem / haar het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 • Als een aanbieding van beperkte duur is of als bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, moet dit expliciet in de aanbieding worden vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen de producten en / of diensten adequaat te beoordelen. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Alle aanbiedingen bevatten dergelijke informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten verbonden zijn aan het accepteren van de aanbieding:
  • De prijs
  • Eventuele bezorgkosten, indien van toepassing;
  • De manier waarop de overeenkomst zal worden gesloten en welke acties nodig zijn om dit vast te stellen;
  • Of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
  • De vorm van betaling, aflevering of uitvoering van het contract;
  • Het tijdsbestek voor het accepteren van de aanbieding of, in voorkomend geval, het tijdsbestek voor het honoreren van de prijs;

ARTIKEL 5 – HET CONTRACT

 • Met inachtneming van het bepaalde in lid 4, komt het contract tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument de aanbieding langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument het contract verwerpen.
 • Indien het contract elektronisch wordt gesloten, treft de ondernemer passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de elektronische gegevensoverdracht en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, moet de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen treffen.
 • De ondernemer kan, binnen de grenzen van de wet, informatie verzamelen over het vermogen van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede alle feiten en factoren die relevant zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan; hij heeft het recht om een bestelling of verzoek te weigeren onder opgave van redenen, of om speciale voorwaarden aan de uitvoering te verbinden.
 • De ondernemer zal de volgende informatie samen met het product of de dienst, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument het op een toegankelijke manier kan opslaan op een lange-termijn gegevensdrager verzenden:
  • Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument in contact kan komen voor eventuele klachten;
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel, in voorkomend geval, duidelijke informatie over het zijn vrijgesteld van het herroepingsrecht;
  • De informatie die overeenkomt met bestaande after-sales services en garanties;
  • De informatie zoals vermeld in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer de consument deze informatie al heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • Indien de ondernemer zich ertoe heeft verbonden een serie producten of diensten te leveren, is het bepaalde in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden voor een periode van 14 dagen. Deze periode begint op de dag dat het product door of namens de consument wordt ontvangen.
 • Gedurende deze periode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 • De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de producten / kunstwerken. Deuken, krassen, vlekken en scheuren zullen bijvoorbeeld de waarde van een kunstwerk ernstig verminderen. Om die reden kunnen beschadigde kunstwerken niet worden geretourneerd. Indien hij gebruik wil maken van het herroepingsrecht, dient hij/zij dit kenbaar te maken aan Toyisme Studio, Burg. J.G. Legroweg 43D, 9761TA te Eelde, Nederland, info@toyism.com.
 • De consument kan gemakkelijk alle producten melden die hij/zij wil retourneren. Dit doet u door in te loggen op uw account op de website van toyism.com. Hier vindt u een samenvatting van al uw bestellingen en bestelgegevens. U heeft toegang tot uw account door deze link te volgen: Mijn account. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat de consument zijn/haar mededeling betreffende zijn/haar uitoefening van het recht om te annuleren verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.
 • Gevolgen van annulering. Als de consument dit contract annuleert, vergoedt Toyisme Studio alle betalingen die van hem worden ontvangen, inclusief de kosten van bezorging (behalve de extra kosten die ontstaan ​​als de consument een andere bezorging kiest dan het goedkoopste standaardaanbod van Toyisme Studio), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop Toyisme Studio de goederen terug ontving en in onbeschadigde staat. In geval van schade aanvaardt Toyisme Studio de geretourneerde goederen niet voor vergoeding. Toyisme Studio betaalt de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als de consument voor de oorspronkelijke transactie, tenzij hij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in elk geval zal de consument geen kosten in rekening brengen als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Het retourneren van het geannuleerde product aan Toyisme Studio gebeurt op eigen kosten van de consument. De consument zal de goederen terugsturen of overdragen aan Toyisme Studio, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop hij zijn terugtrekking uit dit contract aan Toyisme Studio heeft meegedeeld. De deadline is gehaald als de consument de goederen terugzendt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. De consument moet de directe kosten van het terugzenden van de goederen dragen.
 • Toyisme Studio is niet verantwoordelijk voor schade aan een product die ontstaan is door transport bij teruglevering. We raden de consument aan producten altijd verzekerd terug te sturen als er gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN INTREKKING

 • Als de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zijn alleen de kosten van retournering voor rekening van de consument.
 • Indien de Consument de betaling heeft verricht, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourzending, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING VAN HET RECHT VAN INTREKKING

 • Indien de Consument niet over het herroepingsrecht beschikt, kan de ondernemer dit recht alleen uitsluiten indien de ondernemer dit in het aanbod duidelijk heeft vermeld, of althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
 • Het recht om te annuleren is niet van toepassing op de volgende soorten contracten:
  Contracten voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument of goederen die duidelijk zijn gepersonaliseerd.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

 • De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de geldigheidsperiode die in de aanbieding wordt vermeld, behalve onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het aanbod vermeldt de mogelijkheid om onderhevig te zijn aan schommelingen en het feit dat de aangegeven prijzen richtprijzen zijn.
 • Alle prijzen vermeld in de levering van producten of diensten zijn inclusief btw.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 • De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten in overeenstemming zijn met het contract, met de specificaties die in het aanbod staan vermeld, met redelijke eisen van bruikbaarheid en / of betrouwbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften op de dag dat het contract werd gesloten.
 • Een regeling aangeboden als garantie door de ondernemer, fabrikant of importeur heeft geen invloed op de rechten en vorderingen die de consument jegens de ondernemer kan doen gelden omtrent een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken en bij het uitvoeren van productbestellingen en bij het beoordelen van aanvragen voor het leveren van diensten.
 • De plaats van levering is op het adres dat door de consument aan het bedrijf is opgegeven.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dergelijke gevallen heeft de Consument het recht om het contract kosteloos te ontbinden.
 • In geval van afwijzing op grond van het vorige lid zal de ondernemer de door de consument gedane betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een gelijkwaardig vervangend product aan te bieden. Vóór de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product zal worden geleverd. Het herroepingsrecht mag bij vervangende producten niet worden uitgesloten. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

ARTIKEL 12 – BETALING

 • Tenzij anders overeengekomen, moeten de door de consument te betalen bedragen worden verrekend binnen 14 dagen na levering van de goederen, of in geval van een overeenkomst om een dienst te verlenen, binnen 14 dagen na de levering van documenten met betrekking tot deze dienst.
 • Bij het verkopen van producten aan consumenten is het niet toegestaan om in de algemene voorwaarden een aanbetaling van meer dan 50% te bedingen. Wanneer een vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van die bestelling of de levering van de betreffende dienst voordat het overeengekomen voorschot is betaald.
 • De consument heeft de plicht om de ondernemer onmiddellijk op de hoogte te stellen van mogelijke onjuistheden in de betalingsgegevens.
 • In geval van niet-betaling door de consument en behoudens wettelijke beperkingen, is de ondernemer gerechtigd om vooraf bepaalde redelijke kosten die aan de consument zijn gemaakt in rekening te brengen.

ARTIKEL 13 – KLACHTENPROCEDURE

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • De bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Als de klacht niet door gezamenlijk overleg kan worden opgelost, zal er een geschil zijn dat openstaat voor de regels voor geschillenbeslechting.

ARTIKEL 14 – AANVULLENDE OF VERSCHILLENDE BEPALINGEN

Aanvullende bepalingen en/of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden mogen niet ten nadele van de Consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd of zodanig worden vastgelegd dat de Consument deze op een toegankelijke manier op een duurzame gegevensdrager kan opslaan.

Alle inhoud © door Toyisme Studio 1992-2021

Niemand anders dan Toyisme Studio en zijn gelieerde ondernemingen hebben het recht om het materiaal op deze website te gebruiken, te publiceren of te verspreiden. Het gebruik of misbruik van dit materiaal is verboden tenzij expliciet toegestaan. Toyisme Studio behoudt zijn intellectuele eigendomsrechten zo breed mogelijk als de wet dat toestaat.